Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

 

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

  • VPS priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) 

Remiamos veiklos:

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip numatyta reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnyje:

1. Produktyvios investicijos į akvakultūrą;

2. Akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;

3. Akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

4. Tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;

5. Investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;

6. Esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);

7. Akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas, plėtojant papildomą veiklą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

 

  • VPS priemonė „Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)

Remiamos veiklos:

1. Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, RRŽRVVG teritorijos gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo;

2. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine, žuvininkystės turizmo veikla RRŽRVVG teritorijoje;

3. Parama investicijoms į visų rūšių infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Juridiniai asmenys: savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, asocijuota struktūra arba NVO, turintys sąsają su žuvininkyste. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 9 d. 8:00 val. iki 2020 m. lapkričio 10 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Pramonės g. 1, Gabšių kaimas, Raseinių rajonas, LT-60192 darbo dienomis darbo metu. 

 

Aktuali dokumentacija:

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

 

VPS priemonė "Produktyvios investicijos į akvakultūrą"

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)

 Vietos projekto galimybių studija (FSA 3 priedas)

 

 

VPS priemonė "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams"

 

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)

 

 SVV statuso deklaracija

 Vienos įmonės deklaracija

 

 Papildoma informacija ir dokumentacija:

 

 Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės.

 

Ūkio subjektų siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.

Ūkio subjektų siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės. (pakeitimas)

 

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Užregistruotų vietos projektų paraiškų sąrašas

Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai

Įvertintų vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau nei 50 balų, sąrašas

 

 

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru